Văn bản – Quy định

  • Văn bản, quy định do Quỹ ban hành
STT Tên/Số/Ký hiệu Về việc/Trích yếu Ban hành
1 115/QĐ-NAFOSTED Quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế Một cửa tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 26/3/2019 Xem chi tiết
2 116/QĐ-NAFOSTED Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 26/3/2019 Xem chi tiết
  • Văn bản, quy định liên quan về chữ ký số
STT Tên/Số/Ký hiệu Về việc/Trích yếu Ban hành
1 130/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi thành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/9/2018 Xem chi tiết