Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống OMS (Online Management System) là hệ thống quản lý trực tuyến, cho phép các ứng viên đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ đề tài, cập nhật thông tin cá nhân, xem/sửa thông tin đề tài và báo cáo của đề tài qua mạng