CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

(BẢN THỬ NGHIỆM)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
– Chương trình NCCB trong lĩnh vực KHXH&NV: tháng 3 và tháng 9
– Chương trình NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT: tháng 6 và tháng 12

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mã thủ tục

B-BKC-282234-TT

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Lĩnh vực

Khoa học, Công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Hằng năm, Quỹ thông báo các hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và thời hạn nộp hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.

Bước 2: Căn cứ thông báo của Quỹ, các tổ chức, cá nhân nhà khoa học đề xuất đề tài, lập Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài và gửi đến Quỹ theo quy định.

Bước 3: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 4: Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

– Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm:

+ Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản;

+ Thuyết minh đề tài nghiên cứu cơ bản;

+ Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu cùng với các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu;

+ Tài liệu chứng minh về việc đào tạo nghiên cứu sinh;

+ Phiếu khai hồ sơ;

+ Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ.

Số bộ hồ sơ

02 bộ (01 bộ tiếng Việt, 01 bộ tiếng Anh)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

Mẫu NCCB06.doc

 

Mẫu NCCB07.doc

 

Mẫu NCCB08.doc

 

Mẫu NCCB01E.doc

 

Mẫu NCCB01.doc

 

Mẫu NCCB05.doc

 

Mẫu NCCB03E.doc

 

Mẫu NCCB03.doc

 

Mẫu NCCB04.doc

 

Mẫu NCCB02E.doc

 

Mẫu NCCB02.doc

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam., – Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam, tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam., tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, – Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam, – Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cơ quan thực hiện

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định tài trợ

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật 29/2013/QH13

Nghị định 08/2014/NĐ-CP

Nghị định 23/2014/NĐ-CP

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài:

– Đối với tổ chức chủ trì đề tài:

+ Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;

+  Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì đối với các đề tài đã được Quỹ tài trợ.

– Điều kiện đối với chủ nhiệm đề tài:

+ Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam uy tín trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì;

+ Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+ Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài;

+ Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định.

– Điều kiện đối với thành viên nhóm nghiên cứu:

 + Thành viên nghiên cứu chủ chốt, thư ký khoa học: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;

Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc 01 sách chuyên khảo đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;

+  Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài phải có nội dung luận án phù hợp với đề tài, có quyết định giao đề tài luận án không quá 24 tháng tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;

+  Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác.

–  Đối với nhóm nghiên cứu mạnh, ngoài các yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài, thành viên nhóm nghiên cứu , phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Chủ nhiệm đề tài có kết quả công bố trên các tạp chí ISI có uy tín phù hợp trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng ngành, liên ngành;

+ Có ít nhất 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm đề tài;

+ Tổ chức chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật, năng lực nghiên cứu và cam kết hỗ trợ trong thời gian thực hiện nghiên cứu.

– Mỗi cá nhân được đồng thời tham gia không quá 02 đề tài trong đó làm chủ nhiệm không quá 01 đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ.

Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài:

– Thời gian thực hiện đề tài

+ Đối với đề tài nghiên cứu lý thuyết, thời gian thực hiện không quá 24 tháng.

+ Đối với đề tài nghiên cứu thực nghiệm, thời gian thực hiện không quá 36 tháng.

+ Đối với đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện, căn cứ đề xuất của chủ nhiệm đề tài và kiến nghị của Hội đồng Khoa học, Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, quyết định thời gian phù hợp để thực hiện đề tài.

– Kết quả nghiên cứu của đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.

– Kết quả nghiên cứu của đề tài trong lĩnh vực xã hội và nhân văn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

+ Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;

+ Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, kết quả đề tài phải có ít nhất 01 sách chuyên khảo (đã xuất bản hoặc dưới dạng bản thảo được đánh giá đủ điều kiện để xuất bản) và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín. Hội đồng khoa học đề xuất các trường hợp này để Quỹ xem xét, quyết định.

– Đề tài mang tính thăm dò, khám phá, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

– Đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí ISI có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.

– Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật), tác giả (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và không thuộc trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín) của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.

– Công trình công bố quy định tại Điều này phải chú thích là kết quả nghiên cứu của đề tài được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

 

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tháng 11 Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: theo thông báo của Quỹ trên website https://nafosted.gov.vn

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mã thủ tục

B-BKC-282233-TT

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Lĩnh vực

Khoa học, Công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực:  Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường liên quan, sinh học, khoa học tự nhiên khác; Khoa học kỹ thuật và công nghệ;  Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cho Quỹ.

Bước 2: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 3: Quỹ thông báo tới nhà khoa học là tác giả công trình khoa học được trao giải thưởng

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

+ Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu;

+ Bài báo công bố công trình khoa học;

+ Thuyết minh công trình khoa học;

+ Lý lịch khoa;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước);

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Trường hợp hồ sơ được lựa chọn xem xét tại Hội đồng Giải thưởng, tác giả được xem xét trao Giải thưởng phải bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ hồ sơ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

 

Mẫu TQB01.doc

 

 

Mẫu TQB03.doc

 

 

Mẫu TQB02.doc

 

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Trong thời  gian 03 tháng

Đối tượng thực hiện

– Các tổ chức và cá nhân có liên quan., – Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất.

Cơ quan thực hiện

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Bằng chứng nhận Giải thưởng

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật 29/2013/QH13

Nghị định 78/2014/NĐ-CP

Thông tư 01/2015/TT-BKHCN

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tác giả được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

– Được tổ chức, cá nhân đề cử hoặc tự ứng cử và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định.

– Có công trình khoa học được xét tặng đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Được thực hiện tại Việt Nam;

+ Công bố trước ít nhất một (01) năm và không quá năm (05) năm trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (tính theo thời điểm công bố của tạp chí);

+ Được đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;

+ Không vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. 

– Có đóng góp quan trọng nhất đối với công trình khoa học được xét tặng Giải thưởng.

– Không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: theo thông báo của Quỹ trên website https://nafosted.gov.vn

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mã thủ tục

B-BKC-282232-TT

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Lĩnh vực

Khoa học, Công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cho Quỹ.

Bước 2: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 3: Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.

Cách thức thực hiện

Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học nộp hồ sơ trực tiếp tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

+ Phiếu khai hồ sơ;

+ Đơn đăng ký thực hiện;

+ Thuyết minh đề tài, Thuyết minh đề tài tóm tắt;

+ Năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất của tổ chức chủ trì đề tài;

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (cùng các tài liệu chứng minh thành tích) và các cá nhân đăng ký thực hiện đề tài;

+ Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu thực hiện đề tài;

+ Văn bản của tổ chức thụ hưởng xác nhận khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu;

+ Tài liệu khác liên quan đến đề tài (nếu có).

 

Số bộ hồ sơ

01 bản (một một bản giấy và 01 bản điện tử).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

Mẫu ĐXTN 10.doc

 

Mẫu ĐXTN 12.doc

 

Mẫu ĐXTN 11.doc

 

Mẫu ĐXTN 02.doc

 

Mẫu ĐXTN 09.doc

 

Mẫu ĐXTN 06.doc

 

Mẫu ĐXTN 05.doc

 

Mẫu ĐXTN 01.doc

 

Mẫu ĐXTN 03.doc

 

Mẫu ĐXTN 07.doc

 

Mẫu ĐXTN 08.doc

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Quá trình tổ chức đánh giá xét chọn đề tài và công bố kết quả tài trợ kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 60 ngày đối với đề tài tiềm năng (không tính thời gian kiểm tra, khảo sát của tổ công).

Đối tượng thực hiện

– Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cơ quan thực hiện

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định tài trợ

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật 29/2013/QH13

Nghị định 23/2014/NĐ-CP

Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

– Đối với tổ chức đăng ký chủ trì đề tài:

+ Có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;

+ Có điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp để triển khai thực hiện đề tài;

+ Không thuộc trường hợp vi phạm theo quy định.

– Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài:

+ Là người đề xuất và chủ trì xây dựng thuyết minh đề tài;

+ Có trình độ từ đại học trở lên và đang hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài;

+ Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo đảm thời gian để chủ trì đề tài;

+ Không bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì đề tài;

– Phải có công trình công bố trên tạp chí ISI uy tín có nội dung liên quan đến đề tài đăng ký trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

– Là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ, có nội dung liên quan đến đề tài đăng ký và được ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian bảy (07) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

– Trường hợp cá nhân không thuộc một tổ chức có đủ điều kiện quy định về tổ chức chủ trì đăng ký đề tài, phải được một tổ chức có đủ điều kiện quy định chấp nhận làm tổ chức chủ trì.

– Yêu cầu đối với đề tài tiềm năng do tổ chức, cá nhân đề xuất với Quỹ:

+ Có tính đột phá, tiên phong, khi được nghiên cứu thành công có khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới trong khoa học và công nghệ hoặc tạo ra sản phẩm công nghệ mới. Đối với nghiên cứu tạo ra sản phẩm công nghệ mới phải có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài được hoàn thành;

+ Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia;

+ Thời gian thực hiện đề tài không quá 36 tháng;

+ Sản phẩm của đề tài.

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm giải pháp khoa học và công nghệ với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn để giải quyết vấn đề đặt ra, sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu (nếu có).

Công bố khoa học dưới một trong các hình thức sau: Ít nhất hai (02) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín; Bằng độc quyền sáng chế được chuyên gia đánh giá xác định chất lượng nội dung khoa học hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng. Trường hợp chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng bảo hộ.

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 024 3936 7750 |
Email: nafosted@most.gov.vn