Chọn File PDF đã ký số

[1] Đã ký - Chữ ký hợp lệ: Trường hợp này là tệp ký số hợp lệ

[2] Chưa ký - Chữ ký chưa hợp lệ: Trường hợp này là tệp chưa được ký số

[3] Đã ký - Chữ ký chưa hợp lệ: Trường hợp này là tệp đã được ký số . Tuy nhiên chứng thư số của chữ ký số chưa được xác thực, vui lòng yêu cầu bên ký bổ sung chứng thư số để xác thực.