Tìm kiếm thông tin

Lĩnh vực Số lượng
101. Toán học496
102. Khoa học máy tính579
103. Vật lý1397
104. Hóa học1199
105. Khoa học trái đất535
107. Cơ học631
106-NN. Sinh học Nông nghiệp608
106-YS. Y sinh Dược học366
106. Khoa học Sự sống1416
8.3% Toán học
9.69% Khoa học máy tính
23.38% Vật lý
20.07% Hóa học
8.96% Khoa học trái đất
10.56% Cơ học
10.18% Sinh học Nông nghiệp
6.13% Y sinh Dược học
23.7% Khoa học Sự sống


Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm 2023

0

Tổng số đề tài mới trong năm 2023

0

Thống kê tiếp nhận hồ sơ

5930Tài trợ NCCB trong KHTN&KT
545Tài trợ NCCB trong KHXH&NV

Thống kê hồ sơ theo trạng thái

0
46.7% Được tài trợ
53.28% Không được tài trợ
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs