Tìm kiếm

   
Page ( kết quả)
STT Mã đề tài Tên đề tài Chương trình Ngành/Lĩnh vực Chủ nhiệm đề tài Thời gian
thực hiện
(tháng)
Tổ chức chủ trì Trạng thái
Page
3036Tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên
573Tài trợ NCCB trong KHXH&NV
0Tài trợ Dự án 119
60Đột xuất phát sinh
39Đề tài tiềm năng
14NCCB Định hướng ứng dụng
27Nghiên cứu ứng dụng
69Hợp tác song phương
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs