Tìm kiếm

STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Chương trình Trạng thái
3036Tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên
573Tài trợ NCCB trong KHXH&NV

Thống kê đề tài trên hệ thống

Số liệu thống kê theo trạng thái đề tài
2021
3638 Đã ký hợp đồng
94 Đang thực hiện
2197 Đã nghiệm thu đạt
49 Không ký hợp đồng
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs