Tìm kiếm

   
Page (1 kết quả)
STT Mã đề tài Tên đề tài Chương trình Ngành/Lĩnh vực Chủ nhiệm đề tài Thời gian
thực hiện
(tháng)
Tổ chức chủ trì Trạng thái
1 102.01-2019.12 Kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số Tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên Khoa học máy tính TS. Tạ Minh Thanh 24 Học viện Kỹ thuật Quân sự Đã kết thúc
Page
3033Tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên
571Tài trợ NCCB trong KHXH&NV
0Tài trợ Dự án 119
48Đột xuất phát sinh
39Đề tài tiềm năng
13NCCB Định hướng ứng dụng
24Nghiên cứu ứng dụng
67Hợp tác song phương
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs