KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tổng số câu trả lời: 729

Câu 1:

Mức độ thường xuyên cập nhật thông tin:

Câu 2:

Khả năng dễ dàng tìm kiếm thông tin, bố trí giao diện:

Câu 3:

Tốc độ truy cập thông tin (đọc thông tin, tải các mẫu biểu):

Câu 4:

Mức độ tiện lợi khi sử dụng (dễ dàng sử dụng, cho phép nộp hồ sơ và nhận kết quả xử lý qua mạng, khả năng trợ giúp):

Câu 5:

Thái độ phục vụ của Cơ quan cung cấp dịch vụ công (độ nhiệt tình, thời gian đáp ứng yêu cầu):