HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM KÝ SỐ

Truy cập trang web cung cấp phần mềm ký số của Ban cơ yếu Chính phủ: https://ca.gov.vn/tai-phan-mem#/page/taitainguyen/PM

Lựa chọn theo các mục như sau:

2. Trình điều khiển thiết bị USB Token Bit4ID (Đối với USB Token được cấp bởi Ban cơ yếu Chính Phủ)

5. Trình điều khiển thiết bị - TokenManager (Đối với USB Token được cấp bởi Ban cơ yếu Chính Phủ)

6. Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP (Sử dụng để ký số TRỰC TIẾP trên nền tảng web - ví dụ Hệ thống Đánh giá của NAFOSTED)

11. Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước (Phần mềm ký số và xác thực ký số trên máy tính.)


Hình ảnh danh sách phần mềm phục vụ ký số, trích nguồn Ban cơ yếu chính phủ.