Thông tin dịch vụ công: [Mã TTHC: 1.001222]

Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ ký số trực tuyến trên hệ thống hoặc hồ sơ bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng 405 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Lệ phí: Không phát sinh lệ phí
Danh sách tài liệu: + Công văn đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì;
+ Báo cáo nội dung, sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành, đang triển khai và chưa triển khai;
+ Báo cáo tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí;
+ Tài liệu khác (nếu có).
Yêu cầu điều kiện thực hiện: - Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
- Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do Quỹ không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng, hoặc không giải quyết những kiến nghị, đề xuất của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý: Thông tư 15/2016/TT-BKHCN-Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]