Thông tin dịch vụ công: [Mã TTHC: 1.001225]

Thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ ký số trực tuyến trên hệ thống hoặc hồ sơ bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng 405 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Lệ phí: Không phát sinh lệ phí
Danh sách tài liệu: + Văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì đề tài (Mẫu NCUD07)
Yêu cầu điều kiện thực hiện: - Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của đề tài: đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần;
- Thay đổi tổ chức chủ trì đề tài:
+ Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức chủ trì hoặc tổ chức chủ trì hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016.
+ Tổ chức chủ trì mới phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này.
+ Tổ chức chủ trì hiện tại, tổ chức chủ trì mới và chủ nhiệm đề tài đề nghị bằng văn bản để Quỹ xem xét, quyết định.
- Thay đổi chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài mới phải đáp ứng các yêu cầu tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 15/2016/TT-BKHCN.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài: chậm nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi kết thúc thời hạn thực hiện hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài phải báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do và kiến nghị về việc gia hạn thực hiện đề tài gửi Quỹ kèm theo báo cáo tình hình thực hiện đề tài đến thời điểm đề nghị gia hạn thực hiện.
- Điều chỉnh khác đối với đề tài:
+ Điều chỉnh mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định đối với đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần: Tổ chức chủ trì đề tài, chủ nhiệm đề tài có văn bản giải trình với Quỹ về điều chỉnh nội dung không khoán chi trong đề tài;
+ Điều chỉnh, bổ sung cá nhân tham gia nghiên cứu: Việc thay đổi cá nhân tham gia nghiên cứu phải có sự đồng thuận của người được bổ sung và người được thay thế và phải đáp ứng yêu cầu tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BKHCN.
Căn cứ pháp lý: Thông tư 15/2016/TT-BKHCN-Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]