Thông tin dịch vụ công: [Mã TTHC: 1.004741]

Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ ký số trực tuyến trên hệ thống hoặc hồ sơ bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng 405 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Lệ phí: Không phát sinh lệ phí
Danh sách tài liệu: Đơn đăng ký đề tài (Mẫu ĐXTN-02 – Khai trên hệ thống OMS);
Thuyết minh đề tài (Mẫu ĐXTN-03);
Thuyết minh tóm tắt đề tài (Mẫu ĐXTN-04 – Khai trên hệ thống OMS);
Kê khai năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài (mẫu ĐXTN-05);
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (cùng các tài liệu chứng minh thành tích theo yêu cầu tại Khoản 2 Điều 9 của Thông tư 40/2014/TT-BKHCN) và các thành viên tham gia đề tài (Mẫu ĐXTN-06);
Xác nhận phối hợp của các đơn vị phối hợp (Mẫu ĐXTN-07);Giấy xác nhận khả năng ứng dụng kết quả của đề tài (Yêu cầu đối với đề tài tạo ra sản phẩm công nghệ mới) (Mẫu ĐXTN-08);
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì;
Yêu cầu điều kiện thực hiện: Đối với tổ chức đăng ký chủ trì đề tài:
a) Có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;
b) Có điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp để triển khai thực hiện đề tài;
c) Không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN trong thời gian 01 năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài:
a) Là người đề xuất và chủ trì xây dựng thuyết minh đề tài;
b) Có trình độ từ đại học trở lên và đang hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài;
c) Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo đảm thời gian để chủ trì đề tài;
d) Không bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam;
đ) Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì đề tài theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN;
e) Đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau đây:
– Phải có công trình công bố trên tạp chí ISI uy tín có nội dung liên quan đến đề tài đăng ký trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
– Là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ, có nội dung liên quan đến đề tài đăng ký và được ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian bảy (07) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Căn cứ pháp lý: Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ