Home

Nhà khoa học lựa chọn phần mềm cần truy cập theo hướng dẫn dưới đây:

Phần mềm tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Nhà khoa học/cá nhân/tổ chức giới thiệu truy cập theo đường dẫn phầm mềm và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: đối với người dùng đã có tài khoản từ khác hệ thống OMS, có thể đồng bộ thông tin bằng cách làm theo hướng dẫn tại MỤC 2 màn hình đăng nhập hệ thống này.

Đường dẫn truy cập: e-services.nafosted.gov.vn

Đường dẫn OMS cho khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns

Đường dẫn OMS cho khoa học xã hội và nhân văn: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ss

Đường dẫn OMS cho đề tài Việt – Bỉ: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_fwo

Đường dẫn OMS cho đề tài Việt – Úc: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns

Phần mềm tiếp nhận hồ sơ chương trình Đột xuất, tiềm năng, Hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia  được phát triển mới, phục vụ hợp nhất dữ liệu các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ; do đó Nhà khoa học nếu đã có tài khoản trên phần mềm OMS KHTN&KT (hoặc KHXH&NV) cũ vui lòng chọn đăng ký tài khoản cho lần đầu truy cập, sau đó chọn Đã có tài khoản trên OMS KHTN-KHXH để đồng bộ dữ liệu lý lịch khoa học.

Đường dẫn truy cập: https://e-services.nafosted.gov.vn