DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ Phí, lệ phí (VNĐ) Thao tác
1 1.005370 Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
2 1.004741 Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
3 1.004761 Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
4 1.001235 Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
5 1.001034 Thủ tục đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
6 1.001222 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
7 1.001225 Thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
8 1.004797 Đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
9 1.004732 Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
10 1.005349 Đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
11 1.005353 Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
12 1.005351 Thủ tục đăng ký công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
13 1.005352 Thủ tục đăng ký nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
14 1.005296 Thủ tục đăng ký tài trợ của nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
15 1.004792 Thủ tục đăng ký tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0
16 1.005350 Thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Hoạt động khoa học và công nghệ DVCTT một phần 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lựa chọn
Chương trình

1

Đăng ký
Đăng nhập

2

Khai báo
Nộp hồ sơ

3

Theo dõi
Nhận kết quả

4